Statenvragen "Gemeenten blijven vergunninghouders voortrekken bij toekennen woningen"

Aan : de voorzitter van Provinciale Staten
Datum : 6-7-2018
Onderwerp : gemeenten blijven vergunninghouders voortrekken bij toekennen woningen

Toelichting

In een artikel van ad.nl (*) op 4 juli 2018 valt te lezen dat uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat bijna alle Nederlandse gemeenten die gebruik maken van urgentieverklaringen voor huurwoningen, nog altijd voorrang geven aan vergunninghouders, terwijl dit sinds 1 juli 2017 niet meer verplicht is.

Van de 187 gemeenten met een vastgestelde huisvestingsverordening, hebben 176 een urgentieregeling, waarvan weer 174 “vergunninghouders” hebben opgenomen als urgentiecategorie. Dat is maar liefst 99%.
Van de 60 Zuid-Hollandse gemeenten, hebben er 59 een huisvestingsverordening met urgentieregeling.

Ondanks het schrappen van de verplichte urgentiecategorie “vergunninghouders” (naar aanleiding van veel kritische geluiden uit de samenleving) zijn gemeenten nog altijd verplicht om vergunninghouders te huisvesten. De provincie ziet daarop toe. Gemeenten die niet voldoen aan het huisvesten van vergunninghouders kunnen een boete krijgen van maar liefst 1.850 euro per maand per vergunninghouder.

Aan de andere kant kunnen verhuurders (waaronder gemeenten) beroep doen op de “Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders”. In dit subsidiepotje zit 87,5 miljoen euro en per vergunninghouder kan 6.250 euro aan subsidie worden aangevraagd met een maximum van 15 miljoen euro per verhuurder per jaar.

De PVV is in principe tegen elke vorm van huisvesting voor vergunninghouders en maakt zich grote zorgen over het feit dat gemeenten toch vergunninghouders blijven voortrekken, ondanks de wetswijziging en de vaak lange wachtlijsten van burgers die al jaren wachten op een huurwoning.

Vragen

Ondergetekende stelt aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1. Deelt u de mening dat, kijkende naar de (zeer terechte) maatschappelijke ophef inzake het voortrekken van vergunninghouders m.b.t. huisvesting, het onverstandig is dat Zuid-Hollandse gemeenten nog steeds vergunninghouders voortrekken? Zo nee, waarom niet?
2. Kunt u nagaan of de keuze van Zuid-Hollandse gemeenten om de urgentiecategorie “vergunninghouders” te behouden, komt door het nog altijd bestaande regime dat gemeenten die niet voldoen aan het huisvesten van statushouders een dikke boete tegemoet kunnen zien? Graag een gemotiveerd antwoord.
3. Kunt u nagaan welke Zuid-Hollandse gemeenten beroep hebben gedaan op de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders? Graag een gemotiveerd antwoord.
4. Kunt u toelichten op welke wijze de provincie Zuid-Holland de afgelopen jaren heeft gehandhaafd m.b.t. gemeenten die niet voldeden aan het huisvesten van vergunninghouders? Graag een gemotiveerd antwoord. 
5. Toetst de provincie op het huisvesten van vergunninghouders in de woonvisie die gemeenten opstellen? Zo ja, is de provincie van plan haar toelatingsbeleid door deze berichtgeving aan te passen? Graag een gemotiveerd antwoord.
6. Bent u bereid, gezien de maatschappelijke ophef over het toekennen van woningen aan statushouders, om al dan niet in IPO- en VNG-verband bij het Rijk te pleitten om de wetgeving m.b.t. het huisvesten van vergunninghouders verder aan te passen, zodat er in ieder geval geen boetes meer boven de hoofden van gemeenten hangen? Graag een gemotiveerd antwoord.

 

1. J. Rijken (PVV Zuid-Holland)


BRON

(*) https://www.ad.nl/politiek/statushouder-nog-altijd-voorrang-bij-woning-br~a9d84ed7/