Statenvragen "Duidelijkheid inzake met PFOA vervuilde grond Sliedrecht-Noord"

Het lid H.W.H. Groenendijk (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 49 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

In een bericht op sliedrecht24.nl (*) van 23 mei 2018 komt naar voren dat er eind mei 2018 dagenlang met PFOA vervuilde grond is verplaatst van het Land van Matena in de gemeente Papendrecht via de Ouverture, Craijensteijn, Parallelweg, Sportlaan en N482 naar het land van grondeigenaar dhr. Jan Vink in Sliedrecht-Noord.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft in november 2017 een handreiking naar buiten gebracht met de titel “Handreiking toepassing van PFOA houdende grond Drechtsteden e.o.” (**)

Op blz. 2 van de handreiking valt te lezen dat er voor de middelste zone geen meetwaarden beschikbaar zijn, vanwege de keuze van de zones en dat de daadwerkelijke omvang van de PFOA verontreiniging door middel van aanvullend bodemdepositieonderzoek moet worden bepaald, dat in het najaar van 2017 zal starten en minimaal 6 maanden gaat duren.

De Partij voor de Vrijheid maakt zich zorgen over de gang van zaken met betrekking tot het verplaatsen en storten van met PFOA vervuilde grond en daarom stelt ondergetekende aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

De gemeente Sliedrecht heeft taken inzake hergebruik van (vervuilde) grond gemandateerd aan OZHZ.

1) Heeft OZHZ desondanks aan de gemeente Sliedrecht laten weten dat er grondtransporten zouden komen? Zo ja wanneer en wat was de exacte inhoud van de communicatie & zo nee, waarom niet?

2) Kunt u aangeven of genoemde bodemdepositieonderzoek was afgerond toen het transport en storten van met PFOA vervuilde grond plaatsvond eind mei 2018 en wat de exacte uitkomsten waren? Graag een gemotiveerd antwoord

3) Is de met PFOA vervuilde grond op minder vervuilde grond gestort? Graag een gemotiveerd antwoord.

In het genoemde bericht op sliedrecht24.nl zou ook een foto te zien zijn van een vrachtwagen die met PFOA vervuilde grond vervoert (onafgedekt) richting Sliedrecht en onderweg grond verliest.

4) Zijn er specifieke regels voor het vervoer van (met PFOA) vervuilde grond, zoals adequaat afdekken? Zo ja, is bij het vervoer van de betreffende grond voldaan aan deze regels? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Kunt u aangeven wat het precieze belang is van de genoemde grondeigenaar in Sliedrecht-Noord om met PFOA vervuilde grond te laten storten op zijn land? Graag een gemotiveerd antwoord.

6) Kunt u aangeven wat er met het betreffende stuk land van deze grondeigenaar gaat gebeuren, nu en in de toekomst? Graag een gemotiveerd antwoord.

7) Is bekend of alle vervuilde grond van het Land van Matena op het betreffende stuk land in Sliedrecht-Noord wordt gestort? Graag een gemotiveerd antwoord.

In de handreiking valt op blz. 4 te lezen dat voor zover bekend er nog geen grondreinigers bestaan die grond met PFOA kunnen reinigen en dat er ook geen stortplaatsen zijn die met PFOA vervuilde grond kunnen/mogen accepteren.

8) Bent u bereid om te onderzoeken op welke manier de provincie Zuid-Holland kan bijdragen aan onderzoek in het Zuid-Hollandse onderwijsveld naar eventuele grondreinigers? Graag een gemotiveerd antwoord.

H.W.H. Groenendijk 
PVV Zuid-Holland

BRONNEN

(*)
https://sliedrecht24.nl/transport-vervuilde-grond-gaat-onverminderd-door/ 

(**) https://www.ozhz.nl/fileadmin/uploads/handreiking_omgaan_met_grond_met_PFOA_Drechtsteden_e.o__DEF_.pdf