GroenLinks, PVV, 50Plus en PvdD: telt Zuid-Holland nog meer Odfjells en DuPonts?

De fracties van GroenLinks, PVV, 50Plus en Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vragen het provinciebestuur om meer informatie over de risico’s van chemische industrie in de provincie. Statenlid Berend Potjer (GroenLinks): “Onlangs is er een rapport verschenen waaruit blijkt dat meer dan de helft van alle risicovolle bedrijven zich niet aan de regels houdt. Ik wil weten over welke bedrijven het gaat, en wat de risico’s zijn. De inwoners van Zuid-Holland hebben het recht te weten langs welke fabrieken zij wonen”.

PVV-Statenlid Harm Groenendijk vult aan: “Met deze informatie kunnen we volgende maand een goed debat voeren over de risico’s van de chemische industrie. Regels zijn er niet voor niets. Het is de taak van de provincie om toe te zien op een goede handhaving van die regels. Situaties waarbij gevaar kan optreden voor zowel werknemers als omwonenden van een fabriek, zoals bij DuPont in Dordrecht, moeten echt tot het verleden behoren!”

De fracties van GroenLinks, PVV, 50Plus en PvdD stellen aan het College van Gedeputeerde Staten onderstaande schriftelijke vragen.

Toelichting
Deze week pleiten experts industriële veiligheid Stoop en Meissen voor transparantie over veiligheidsrisico's naar aanleiding van het in Zuid-Holland georganiseerde jaarcongres van het Koninklijk lnstituut van lngenieurs KIVI over "Leven met risico's". Ook het Europese Hof van Justitie sprak vorige week ook uit dat openbaarheid van milieu-informatie gewenst is en het belang van openbaarheid zwaarder weegt dan eventuele commerciële belangen. Deze zomer rapporteerde het College aan Provinciale Staten dat in Zuid-Holland nog niet de helft van de grote risicovolle (BRZO) bedrijven zich aan de regels houdt, dit bij de olie-industrie nog minder is en dat de afgelopen vier jaar ook zo was. Hierover hebben wij de volgende vragen aan het College:

1. Kan het College per raffinaderij in een beknopt overzicht (bijvoorbeeld in tabelvorm) aangeven:
o Welke overtredingen de afgelopen vijf jaar zijn geconstateerd;
o Welke sancties hiervoor zijn opgelegd en/of andere acties het bevoegd gezag ondernomen of afgedwongen om deze overtreding te beëindigen en nieuwe overtredingen te voorkomen;
o Welke (zeer) zorgwekkende stoffen er voorkomen;
o De productieomvang (aantal liters olie) van productielocatie, tot welk concern het behoord en sinds wanneer op die locatie wordt geproduceerd;
o Wie de schade betaalt in het (hopelijk theoretische) geval van een incident en liquidatie van het bedrijf?

2. Kan het College eenzelfde overzicht geven voor de overige (petro)chemische bedrijven (inclusief op- en overslagbedrijven) die onder provinciaal gezag vallen en waar de afgelopen vijf jaar overtredingen zijn geconstateerd?

3. Welke ervaringen heeft het bevoegd gezag met het verhalen van de kosten op veroorzakers van vervuiling bij incidenten zoals lekkages?

4. Welke mogelijkheden ziet het College om (BRZO) bedrijven ertoe aan te zetten zich beter aan de regels houden en veiliger te opereren? (Hoe) wil zij het in de begroting gereserveerde aanvullend budget hiervoor inzetten?

Berend Potjer (GroenLinks)
Harm Groenendijk (PVV)
Willem Bakx (50Plus)
Bart Canton (Partij voor de Dieren)