PVV: Stop met provinciale hulp asieltsunami!

De PVV in Zuid-Holland roept het provinciebestuur op om per direct te stoppen met elke vorm van hulp ten aanzien van asielzoekers. De provincie Zuid-Holland blijkt deel te nemen aan organisaties als platform Opnieuw Thuis, waarbij het asielzoekers makkelijk wordt gemaakt om een huis te vinden en uitkeringen aan te vragen.

Fractievoorzitter Henk de Vree: “Via het platform Opnieuw Thuis werkt de provincie er actief aan mee dat asielzoekers sneller een woning krijgen dan onze eigen Zuid-Hollandse burgers. Ook bij het aanvragen van allerlei toeslagen en uitkeringen worden zij actief geholpen. Zouden we niet eerst de problemen van onze eigen burgers oplossen in plaats van geld uit te delen aan asielzoekers?”

De PVV wil weten op welke manier het provinciebestuur bij platform Opnieuw Thuis betrokken is, en hoeveel geld er aan verspild is. PVV’er De Vree gaat verder: “Asielopvang is geen taak voor de provincie. Mijn fractie roept het provinciebestuur op om te stoppen met het faciliteren van deze asielwaanzin!”

De Partij voor de Vrijheid stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de onderstaande vragen.

Vragen

Op de website www.opnieuwthuis.nl valt te lezen dat alle twaalf provincies en het IPO, samen met andere overheden en maatschappelijke organisaties, betrokken zijn bij het zogenaamde “Platform Opnieuw Thuis”. Dit platform heeft met het motto “van vluchteling naar buurtgenoot” als doel “de huisvesting van toegelaten vluchtelingen te versnellen en verbeteren”. Dit roept bij de fractie van de PVV in Zuid-Holland de volgende vragen op:

1. Sinds wanneer is de provincie Zuid-Holland bij dit “platform” betrokken? Op welk moment en op wiens initiatief is over de kennelijke betrokkenheid van de provincie besloten? Zijn er voor of vanwege deelname (in-)directe kosten gemaakt? Zo ja, welke kosten?

2. Waarom zijn Provinciale Staten niet op voorhand geïnformeerd over de deelname aan dit platform?

3. Heeft het College in dit kader overleg gevoerd met het COA? Zo ja, vanaf wanneer en waarover?

4. Wat is de exacte rol van het IPO in dit platform? In welke mate heeft de provincie Zuid-Holland bijgedragen aan het overleg in IPO-verband?

De webpagina van het platform staat bol van de politiek gekleurde teksten over de zogenaamde vluchtelingenproblematiek. Om een voorbeeld te geven: “Vluchtelingen met een verblijfsvergunning hebben recht op een dak boven het hoofd. Snel en goed. Alleen dán kunnen zij een nieuwe start maken en een bijdrage aan de samenleving leveren. Gemeenten staan voor de taak dat te organiseren. Een opgave waarbij ze breed steun nodig hebben en krijgen. Van Opnieuw Thuis”.

5. Waarom verleent het College medewerking aan dergelijke politieke asielpropaganda?

6. Een doelstelling van het platform schijnt het versnellen van huisvesting voor asielzoekers te zijn. Wat is uw boodschap voor iedere Zuid-Hollandse burger die daardoor langer op de wachtlijst voor een huurwoning staat?

7. Op de webpagina van het platform is een pilot te vinden die het mogelijk maakt een “snellere uitkering huur- en zorgtoeslag” voor asielzoekers voor elkaar te krijgen. Wat is uw boodschap aan alle hardwerkende Zuid-Hollandse burgers waarvoor het College kennelijk geen enkele urgentie voelt om bureaucratische procedures te versnellen?

8. Bent u het met de PVV eens dat asielopvang absoluut geen kerntaak is van de provincie danwel IPO? Zo neen, waarom niet?

9. Bent u bereid alles in het werk te stellen het IPO te laten stoppen met deze asielwaanzin? Zo neen, waarom niet?

10. Bent u bereid met ingang van heden te stoppen met het faciliteren van de asieltsunami? Zo neen, waarom niet?

Henk de Vree (PVV)
Ed Braam (PVV)
Jeremy Mooiman (PVV)