Motie Aanpak structureel tekort voor beheer en onderhoud provinciale infrastructuur

MOTIE: Aanpak structureel tekort voor beheer en onderhoud provinciale infrastructuur                     

Onderwerp: Kadernota 2022-2025 en Kaderbesluit Bereikbaarheid 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 14-7-2021 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

  • In de Kadernota 2022-2025 en het Kaderbesluit Bereikbaarheid 2022 staat dat er een structureel tekort is voor beheer en onderhoud door extra eisen aan infrastructuur als gevolg van genomen besluiten vanuit de ambities voor circulariteit en CO2-reductie.

Overwegende dat:

  • Beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur een belangrijke kerntaak is, alsmede van essentieel belang voor de bereikbaarheid en daarmee aantrekkelijkheid van onze provincie om in te wonen, werken, ondernemen en recreëren;
  • Extra eisen aan infrastructuur als gevolg van genomen besluiten vanuit de ambities voor circulariteit en CO2-reductie nooit negatieve gevolgen mogen hebben inzake het beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur.

Dragen het college op:

  • Te onderzoeken waar mogelijkheden liggen om extra eisen aan infrastructuur als gevolg van genomen besluiten vanuit de ambities voor circulariteit en CO2-reductie naar beneden bij te stellen, teneinde het structureel tekort voor beheer en onderhoud aan te pakken.

 En gaan over tot de orde van de dag!     

  1. T.F. Dulfer (PVV)
  2. E.G.T. Braam (PVV)