Motie Dierenambulances op de busbanen

Motie: Dierenambulances op de busbanen

Onderwerp: Begroting 2021

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 11 november 2020 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt,

Constaterende dat:

  • De dierenambulance jaarlijks duizenden gewonde dieren vervoert en tussen de 100 en 150 spoedritten rijdt;
  • Op grond van art. 81 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) een verbod geldt voor gebruikmaking van busbanen en -stroken door het overige verkeer;
  • Gemeenten een ontheffing kunnen verlenen aan onder andere de dierenambulance voor het medegebruik van opengestelde busbanen en -stroken;
  • Een dergelijke ontheffing onlangs door de gemeente Rotterdam is verleend, maar in veel ander Zuid-Hollandse gemeenten nog niet is verstrekt.

Overwegende dat:

  • Het van levensbelang is dat gewonde dieren zo snel mogelijk worden vervoerd en soms door meerdere gemeenten moet worden gereden om een noodzakelijke bestemming te bereiken;
  • Het daarom een goede zaak is als alle gemeenten in Zuid-Holland een ontheffing aan de dierenambulance zouden verlenen;
  • De ontheffing voor de dierenambulance in Rotterdam tot nu toe niet heeft geleid tot meer meldingen vanuit het OV over verminderde doorstroming van het openbaar lijnvervoer op de busbanen.

Verzoeken GS om:

  • Zo snel mogelijk alle Zuid-Hollandse gemeenten op te roepen onderzoek te doen naar mogelijkheden om een ontheffing aan de dierenambulance te verlenen, teneinde voor spoedritten medegebruik mogelijk te maken op opengestelde busbanen en -stroken.

En gaan over tot de orde van de dag.

  1. J.H. de Vree (PVV Zuid-Holland)
  2. Tessa Dulfer