Statenvragen "Adviezen Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid onder vuur"

Aan : de voorzitter van Provinciale Staten
Datum : 21-9-2018
Onderwerp : adviezen Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid onder vuur

Toelichting

In een artikel op sliedrecht24.nl (*) komt naar voren dat er op dinsdag 11 september jongstleden een bijeenkomst in Sliedrecht heeft plaatsgevonden waar Raadsleden in gesprek konden gaan met medewerkers van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) over de omstreden grondtransporten naar Sliedrecht-Noord.

Genoemde grondtransporten van het Land van Matena in Papendrecht naar Sliedrecht-Noord, hebben vanaf mei 2018 tot heden plaatsgevonden. De grond aan de Parallelweg is vervuild met PFOA en in tegenstelling tot eerder beweerd door de OZHZ, is de grond in Sliedrecht-Noord die er als vanouds ligt nog erger vervuild met PFOA.

Dat blijkt uit het rapport van Tritium Advies (2018) dat in opdracht van de omgevingsdienst is opgesteld. (**)
Het rapport trekt de volgende conclusie:

“Uit de analyseresultaten blijkt dat in de ontvangende bodem PFOA aanwezig is in gehalten variërend van 21 tot 72 μg/kg d.s. Deze gehalten zijn hoger dan de gehalten die op grond van de ligging van de locatie werden verwacht (ligging in zone 1, verwacht gehalte PFOA 0 - 10 µg/kg d.s.). De aangetoonde gehalten in de ontvangende bodem zijn hoger dan de gehalten die in de partijkeuring van de af te voeren grond van het Land van Matena te Papendrecht zijn vermeld (zie paragraaf 2.2, tabel 2.4).”

Het genoemde artikel maakt duidelijk dat het college van de gemeente niet tijdig is geïnformeerd, er te beperkte informatie is gegeven over de herkomstzone, grond onjuist is toegepast op een andere locatie door een aannemer dan afgesproken met de OZHZ en onjuiste informatie is verstrekt over het toepassingsperceel in Sliedrecht.

De gemeente Sliedrecht is dus verkeerd ingelicht door de OZHZ, maar ook door het RIVM, die “het blauwe gebied” (grofweg wijk Baanhoek-West) heeft bestempeld als het zwaarst vervuilde PFOA-gebied. Uitgangspunt was, hoe dichter bij de chemische fabriek van DuPont en Chemours, hoe hoger het PFOA-gehalte.

Directeur Ronald Visser van de OZHZ bood dan ook zijn excuses aan voor o.a. het feit dat diens omgevingsdienst verkeerde informatie heeft verstrekt en voor onduidelijkheid heeft gezorgd.

Visser gaf een aantal geïmplementeerde verbeterpunten aan, waaronder het vanaf nu vooraf op de hoogte stellen van het college als er grondtransporten plaatsvinden en het doorlichten van de werkprocessen.

De Partij voor de Vrijheid vindt het positief dat Visser namens de OZHZ zijn excuses heeft aangeboden en dat de nodige verbeteringen zijn doorgevoerd, maar maakt zich wel zorgen over de adviezen die in het verleden door de OZHZ zijn afgegeven.

Vragen

Ondergetekende stelt aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1. Wordt naast het doorlichten van de werkprocessen ook gekeken of in het verleden meer zaken hebben gespeeld, waarbij de OZHZ verkeerde informatie heeft verstrekt aan betreffende organisaties? Mocht dit zo zijn, kunt u dan zo gedetailleerd mogelijk in kaart brengen welke zaken dit eventueel betrof, welke fouten zijn gemaakt, wat de gevolgen van deze fouten waren en wat er is gedaan om betreffende fouten in de toekomst te voorkomen? Graag een gemotiveerd antwoord.

2. Deelt u de mening dat de OZHZ er juist is om de volksgezondheid te beschermen en dat ze door verkeerde informatie te verstrekken juist de volksgezondheid in gevaar brengen? Graag een gemotiveerd antwoord.

3. Wat voor waarde moet er nu gehecht worden aan de adviezen van de OZHZ, aangezien blijkt dat de grond in Sliedrecht-Noord die er als vanouds ligt nog erger vervuild is met PFOA, dan door de omgevingsdienst in eerste instantie aangegeven? Graag een gemotiveerd antwoord.

4. Kunt u aangeven welke maatregelen zijn genomen tegen de aannemer die grond heeft toegepast op een andere locatie dan afgesproken met de OZHZ? Graag een gemotiveerd antwoord.

5. Kan het falen van OZHZ te wijten zijn aan gebrek aan bepaalde kennis/ervaring bij het aanwezige personeel? Graag een gemotiveerd antwoord.

6. Wat voor waarde moet er nu gehecht worden aan de adviezen van de RIVM, aangezien die “het blauwe gebied” (grofweg wijk Baanhoek-West) heeft bestempeld als het zwaarst vervuilde PFOA-gebied? En bent u bereid navraag te doen naar welke maatregelen de RIVM heeft genomen om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen? Graag een gemotiveerd antwoord.

7. Een behoorlijk deel van Baanhoek-West is inmiddels bebouwd gebied; ook dit jaar zijn er de nodige huizen verrezen.
Zijn er huizen in deze wijk op vervuilde grond gebouwd? Zo ja, wat voor gevolgen heeft dit voor de bewoners? Graag een gemotiveerd antwoord.


1. H.W.H. Groenendijk (PVV Zuid-Holland)


BRONNEN

(*) https://sliedrecht24.nl/omgevingsdienst-gaat-met-de-billen-bloot-bij-raadsleden/  
(**) Verkennend bodemonderzoek PFAS Parallelweg ong. te Sliedrecht (1808/013/SF-01, versie A)