Spreektekst Vaststelling partiële herziening VRM windenergie (PS-vergadering 20-12-2017)

Voorzitter, met droefenis, teleurstelling en zelfs met ingehouden oprispingen moet mij het volgende van het hart. Wij zijn getuige van de vestiging van de staatsideologie van het klimaatsocialisme onder het kabinet-Rutte III.

Mensen die 10.000 euro per maand verdienen, die de wereld rondvliegen van buffet naar conferentie zonder enige wroeging en empathie met de reële noden en behoeften van 98% van de bevolking. Zij bepalen wat goed of fout is. Zij krijgen Nobelprijzen voor klimaattheorieën die tien jaar later complete onzin blijken te zijn. Nederland zou nu diep in zee liggen en de ijsbeer zou al zijn uitgestorven.

Je kunt het klimaatsocialisme ook zien als een globalistische sekte met de aarde als bijpassend logo, zoals het christendom een kruis heeft. We krijgen zelfs al een klimaatwet. CO2 wordt de meetlat van ons hele nationale waardenstelsel. Ze zeggen dat er afspraken zijn gemaakt, maar met wie? Met mij? Nee, met mij maken ze geen afspraken; zij leggen ons alleen een dictaat op. Wie dacht dat in Nederland de politiek in dienst staat van haar inwoners, komt bedrogen uit.

Elke keer weer, linksom of rechtsom, boven- of onderlangs, het maakt de provinciale bestuurders niet uit of onze inwoners de dupe worden van stelselmatige minachting. Wellicht ontgaat het u dat in de provincie grote groepen inwoners zich niet gehoord voelen.

En, voorzitter, misschien moeten de burgers wel concluderen dat de provinciebestuurders per definitie niet in dienst van de samenleving staan, maar met eigen waarheden, eigen opvattingen en een eigen agenda werken. Zoals voor veel inwoners en gemeentelijke politici is dit het zoveelste voorbeeld van het eigengereide denken van dit provinciebestuur.

Want, zoals de PVV-fractie het eens is met de inwoners en de lokale bestuurders die tegen windturbines binnen de gemeentelijke en provinciegrenzen zijn, zo haaks staat onze mening op de manier waarop dit bestuur staat te popelen om met de milieumaffia samen te werken. Dit is één grote, geldverslindende, meest subsidie uitzuigende campagne geworden, waarmee de PVV het niet eens is.

Ja, de PVV-fractie is tegen elke vorm van gesubsidieerde windturbines. Hebt u wel eens laten onderzoeken hoeveel windturbines er nog geplaatst zouden worden in Zuid-Holland, indien er op geen enkele manier meer met subsidie gestrooid zou worden? Ik denk dat het er nul zouden zijn. Weet u, het lijkt op een sigaar uit eigen doos, maar dan een sigaar die stinkt en die niet goed is voor de volksgezondheid.

Ik bedoel hiermee te verwoorden dat het bouwen en plaatsen van windturbines met geld van de burgers gesubsidieerd wordt, zoals een van de vele insprekers bij de hoorzitting verwoordde. Het is een gesubsidieerde terreur. De belastingbetalers krijgen met een met hun geld betaald niet rendabel stuk ellende in de provincie zonder dat er naar hen geluisterd wordt.

Toen ik twee jaar geleden de motie indiende om uitsluitend windturbines te plaatsen bij politici die voor het plaatsen van windturbines zijn, lieten alle collega’s mij in de steek. Zelfs GroenLinks stemde tegen. En toen er een windturbine geplaatst werd bij de gedeputeerde in haar achtertuin op het ABC-terrein, ging het niet door omdat de ondernemer zich had teruggetrokken. Toevallig! Ik denk hierbij altijd aan het liedje ‘Als je mekaar niet meer vertrouwen kan, waar blijf je dan?’

Nou, voorzitter, de overheid is niet te vertrouwen. Het college heeft een hoog D66-gehalte met een D66-sausje. Wij kennen D66 als een partij die merkwaardige giften aanneemt van belanghebbende in privékwesties en daarom vraag ik mij af: heeft het college onder de mom van schenkingen in de privésfeer misschien huizen, appartementen of auto’s gekregen van Eneco of Nuon? Het is maar een vraag. Een privékwestie uiteraard want zo gaan wij om met dat soort schenkingen. Het is maar een vraag aan het college.

Voorzitter, de PVV wil van de gedeputeerde graag weten hoe zij aankijkt tegen de gerechtelijke uitspraken die al zijn gedaan. Er zijn inmiddels al zestien uitspraken door rechters gedaan, waarbij de ozb-waarde van huizen verlaagd is door de aankondiging of plaatsing van windturbines. We hebben het hier niet over 1%, maar over 8% tot 80%. De rechterlijke macht heeft een waardevermindering van je huis van 50% toegekend door de plaatsing van een windturbine. Is de gedeputeerde bereid om gedupeerden financieel tegemoet te komen? Ik daag de gedeputeerde uit om dat te doen zonder het woord planschade in de mond nemen.

Voorzitter, tijdens de hoorzitting bleek eens temeer dat het plaatsen van windturbines langs het water levensgevaarlijk kan zijn voor de scheepvaart. Diverse belangenverenigingen, en zelfs onze eigen havenmeesters, waarschuwen hiervoor. Windturbines veroorzaken vlekken op de radar. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties bij slecht zicht door bijvoorbeeld mist. De gevolgen kunnen desastreus zijn, als twee schepen geladen met chemische stoffen op elkaar varen of op de kade knallen doordat de radar niet goed werkt. En, voorzitter, als je mekaar niet vertrouwen kunt, waar blijf je dan? Ook hier is de overheid niet betrouwbaar.

Heel veel windturbines worden geplaatst langs vaarroutes van de meest gevaarlijke chemische schepen. Heel verstandig en een echt betrouwbare overheid. Het is wachten op het eerste ongeluk, waarbij de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zal concluderen dat de burgers in gevaar zijn gebracht door het plaatsen van windturbines door de overheid langs chemische scheepvaartroutes.

In alle rapporten leest de PVV dat alle locaties aan de geluidsnormen voldoen. De PVV durft dat echter te betwijfelen omdat naar de mening van de PVV-fractie zaken niet zijn onderzocht, niet zijn getest of misschien wel zijn weggelaten. Wij weten het niet, maar wij weten wel dat waar een norm gesmeed wordt, hieraan niet zal worden voldaan. Ik haal maar even het rapport aan over de geluidsnormen van vliegveld Lelystad. Hier had ook die zogenaamde betrouwbare overheid keurig laten uitrekenen dat alles aan de normen voldeed. Jaja, als je mekaar niet meer vertrouwen kunt, waar blijf je dan? Wederom is hier de overheid niet te vertrouwen.

Gesjoemel met cijfers, zodat toch alles binnen de normen valt. Het zou mij niet verbazen als ook hier de cijfers zijn opgerekt, verzwegen of opgepoetst om de milieumaffia zijn zin te geven. Alle regels die voor ons normale mensen gelden, gelden niet voor de milieumaffia. Zo mag je jaren zonder vergunning draaien en gelden de regels van de Welstandscommissie niet voor jou. De gewone man mag nog geen dakpan vervangen omdat dit het aanzicht vertroebelt, maar een draaiende Euromast past heel goed in het landschap. Een stuk aan uw huis bouwen? Nee hoor, dat mag niet mensen, dan wordt het gebouw te hoog en verstoort het landschap. Gelukkig gelden voor de milieumaffia andere regels en kunnen windminaretten niet hoog genoeg zijn. De PVV-fractie wil graag weten wat de trilfrequentie is van windturbines. Immers, voor treinen en industrieterreinen worden ook een trilnormering gehanteerd, dus waarom niet voor windturbines?

Voorzitter, ik roep mijn collega-Statenleden op om eens in de spiegel te kijken en zichzelf eens af te vragen met welk gezicht zijn gaan stemmen over voorliggende zaak. Is het de bewoners van Zuid-Holland wel bekend dat u door dit beleid eigenlijk tegen de inwoners zegt dat u maling hebt aan de leefomgeving van onze burgers en dat wij met zijn allen dadelijk verantwoordelijk zijn voor een waardedaling van hun huizen, een slechte nachtrust, vernietiging van het landschap, het vermalen van vogels en vleermuizen en het in gevaar brengen van de chemische vaart en daarmee de veiligheid van onze inwoners?

Ik zal u vertellen hoe de inwoners van Zuid-Holland dit zullen zien. Als niet naar hun inwoners luisterende, oogkleppen dragende mastodonten die niets en niemand ontzien en alleen denken aan eigen gewin, eigen inzicht en eigenbelang, en die als een grootlijvig, nietsontziend monster door de provincie dendert met maar één doel, het doordrukken van de eigen plannen en wensen van de georganiseerde milieubrigade die naar het zich laat aanzien hier bepaalt wat er gebeurt.

Wel, voorzitter, de PVV-fractie is van oordeel dat het gehele ontwerpbesluit van tafel dient te worden geveegd. De kachel er mee in en hopen dat wij er nog een beetje warmte van krijgen. Doe het niet, laat uw medemens zien dat verstand en logisch nadenken zegeviert over het onrealistisch smijten met subsidies, en stop met het vullen van de ruif waaruit de milieubendes hun ideologieën kunnen bekostigen, waarmee zij proberen u een fictief waarheidsbeeld te verschaffen. Doe dit Zuid-Holland niet aan. Doe dit de inwoners van Zuid-Holland niet aan.