Motie Referendumverordening (PS-vergadering 28-3-2018)

Motie 784/7075 van het lid J.J. Rijken over referendumverordening.

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat: 
- PS en GS meer participatie vanuit de samenleving willen bewerkstelligen bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet;
- PS en GS het voornemen hebben om meer van bottom-up te willen gaan werken en niet van top-down;
- PS en GS de inwoners van Zuid-Holland meer willen betrekken bij het beleid van de provincie;
- het kabinet zich heeft voorgenomen een voorstel te doen de gekozen burgemeester en Commissaris van de Koning mogelijk te maken;

Overwegende dat:
- een referendum bij kan dragen een grotere betrokkenheid van de inwoners van Zuid-Holland bij de besluitvorming van de Provincie;
- een referendum de democratie ten goede komt;
- een referendum het vertrouwen in de politiek ten goede komt;

Verzoekt het college:
Om het juridisch mogelijk te maken om in het nieuwe omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland de mogelijkheid tot het organiseren van een referendum op te nemen. En gaan over tot de orde van de dag!