Motie Onderzoek gekozen Commissaris van de Koning (PS-vergadering 28-3-2018)

Motie 783/7075 van het lid J.J. Rijken over onderzoek gekozen Commissaris van de Koning.

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat: 
- PS en GS meer participatie vanuit de samenleving willen bewerkstelligen bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet; 
- PS en GS het voornemen hebben om meer bottom-up te willen gaan werken en niet top-down; 
- PS en GS de inwoners van Zuid-Holland meer willen betrekken bij het beleid van de provincie; 
- het kabinet zich heeft voorgenomen een voorstel te doen de gekozen burgemeester en Commissaris van de Koning mogelijk te maken.

Overwegende dat: 
- er bij een gekozen Commissaris van de Koning sprake is van een grotere democratische legitimatie is: de kiezers krijgen de kans hun eigen Commissaris van de koning te kiezen, die daardoor ook kan rekenen op draagvlak onder de bevolking; 
- de verkiezing van de Commissaris van de Koning ervoor zorgt dat burgers de bestuurders beter kunnen aanspreken op het te roeren en geroerde beleid en de uitvoering daarvan;
- daarnaast moet de democratisering van de benoeming zorgen voor meer helderheid en minder (partijpolitieke) willekeur; 
- de verkiezing van de Commissaris van de Koning bijdraagt aan de versterking van diens positie en onafhankelijkheid. Door de dualisering in het Provinciebestuur lijkt de verhouding met de Provinciale Staten steeds meer op een vertrouwensregel.

Verzoekt het college: 
Actief te lobbyen bij het kabinet voor een gekozen Commissaris van de Koning en juridisch te onderzoeken of de provincie Zuid-Holland een pilot kan starten met een gekozen Commissaris van de Koning. En gaan over tot de orde van de dag!