Amendement De-islamisering (PS-vergadering 28-3-2018)

Amendement 608/7075 van het lid J.J. Rijken over deislamisering.

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 28 maart 2018 ter behandeling van bovengenoemd agendapunt;

Besluiten:

I
Voor de huidige tekst wordt de aanduiding ‘1.’ ingevoegd en wordt ‘6 vernieuwingsambities’ vervangen door: ‘7 vernieuwingsambities.’

II
Na de huidige tekst van het Statenvoorstel wordt de volgende tekst ingevoegd:

2. In de ambitienotitie wordt een ambitie toegevoegd, luidende:

7. De-islamisering.
In Zuid-Holland vinden wij het belangrijk dat man en vrouw gelijk zijn. Dat homoseksuelen veilig over straat kunnen. Dat Joodse instellingen niet 24 uur per dag beveiligd moeten worden. Dat er een scheiding is tussen kerk en staat. Dat Christenen geen Dhimmi zijn en dat ongelovigen niet worden uitgemoord.

Toelichting:
Dit amendement regelt dat de westerse vrijheden in Zuid-Holland worden gewaarborgd voor onze toekomst. Dit amendement is nodig omdat:

1 Soera vers 4:34 opdracht om: De mannen zijn zaakwaarnemers voor de vrouwen, omdat God de een boven de ander heeft bevoorrecht en omdat zij van hun bezittingen uitgegeven hebben. De deugdzame vrouwen zijn dus onderdanig en zij waken over wat verborgen is, omdat God erover waakt. Maar zij van wie jullie ongezeglijkheid vrezen, vermaant haar, laat haar alleen in de rustplaatsen en slaat haar. Als zij jullie dan gehoorzamen, dan moeten jullie niet proberen haar nog iets aan te doen. God is verheven en groot.

2 Homoseksualiteit is een zonde in de lslam, aldus Yassmine El Ksaihi D66 Amsterdam.

3 Soera 47, vers 4: Wanneer gij dus een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn houwt dan in op de nekken en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht, bindt hen dan in boeien.

4 Soera 9 vers 29: Vermoord de Joden en Christenen als ze zich niet tot de lslam bekeren.