Spreektekst GS-brief gaswinning in Zuid-Holland (PS-vergadering 25-4-2018)

Voorzitter, het lijkt wel een soap. Het college en Provinciale Staten staan lijnrecht tegenover elkaar. Binnen de coalitie is duidelijk wrijving ontstaan over het voornemen om een nieuwe vergunning te verlenen voor een gasboring bij Gaag, Monster. En als klap op de vuurpijl weigert het college een motie uit te voeren van de SP, nota bene een collegepartij die een motie indient en datzelfde college weigert die uit te voeren.

Het college is niet voornemens de huidige gasboringen in Zuid-Holland te stoppen, ook al roept motie 730 daartoe op. Voor de duidelijkheid zal ik nog even het tijdpad schetsen. Dit tijdpad toont maar weer eens aan dat dit een heel gevoelig onderwerp is.

In november 2017 werd motie 730 van de SP aangenomen, een motie die opdraagt om te stoppen met de huidige gasboringen en geen nieuwe vergunningen te verlenen. Enkele maanden later wordt in de commissie Ruimte en Leefomgeving het afdoeningsvoorstel besproken. Gedeputeerde Bom geeft duidelijk aan dat zij de motie niet gaat uitvoeren, omdat de economische en juridische schade enorm is, als zij huidige contracten voor gaswinning gaat ontbinden. De SP zegt hiermee niet akkoord te gaan, maar gaat wel akkoord met het afdoeningsvoorstel om de een of andere vage reden, ondanks het feit dat de gedeputeerde duidelijk vraagt om een nieuwe uitspraak van de Staten. De gedeputeerde geeft nogmaals aan de motie niet uit te voeren en de huidige contracten niet te ontbinden.

Naar aanleiding van deze commissievergadering besluit ik om schriftelijke vragen te stellen aan het college. Klopt het dat het college niet voornemens is om de motie uit te voeren en gewoon zal doorgaan met de huidige contracten? Uit de beantwoording blijkt dat het college standvastig is. Het college blijft bij zijn standpunt en gaat de motie niet uitvoeren. In de Statenvergadering van februari 2018 komt de SP met nieuwe mondelinge vragen over de winningsplannen in Gaag, Monster.

De SP blaft wederom, maar bijt totaal niet. Op mijn verzoek wordt de gaswinning op de agenda van de commissie Ruimte en Leefomgeving gezet. En dan komt de brief, waarin nogmaals duidelijk staat wat het college voornemens is. Het college laat niet alleen toe dat de huidige gasboringen doorgaan, maar zal ook positief aan de minister adviseren over de nieuwe gaswinningsaanvraag bij Gaag, Monster.

De SP is boos en de brief wordt met een vaag excuus ingetrokken. Er schijnen spelfouten in de brief te zitten. Ja ja, een leuk politiek trucje, maar daar trappen wij natuurlijk niet in. Een nieuwe brief volgt snel en de inhoud is eigenlijk vrijwel identiek. Als het aan het college ligt, dan gaan wij boren.

Als je dit zo allemaal achter elkaar hoort, dan krab je toch wel even achter de oren. Wat gebeurt hier nu allemaal? Laat ik vooropstellen dat de PVV het college steunt in dit dossier. Wij hebben de motie niet gesteund om de reden die het college zelf aangeeft. Ja, natuurlijk realiseert de PVV zich ook dat ZuidHolland niet een nieuw Groningen moet worden, dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen, maar wij weten ook dat je niet zomaar roekeloos alle huidige contracten kunt ontbinden.

Het enige waarbij de PVV vraagtekens zet, is dat het college wel heel erg vertrouwt op het Staatstoezicht op de Mijnen. Zij hebben namelijk ook toezicht gehouden in Groningen, en wij kunnen nu zien hoe goed zij hun werk hebben gedaan. Ik vind het ook noemenswaardig dat het college kiest voor het economisch belang en kijkt naar de juridische effecten van de motie.

Er ligt echter wel een uitspraak van de Staten. En om een uitspraak van de Staten zomaar naast je neer te leggen, dat kan eigenlijk niet. Het college moet een verdomd goed verhaal hebben om deze motie niet uit te voeren. Het is aan de indienende partijen – en dan kijk ik vooral naar de SP – om daaraan consequenties te verbinden. De rol van de SP is sowieso dubieus. De SP schreeuwt hoog van de toren, maar bijt niet. Haar motie wordt genegeerd en niet uitgevoerd door hun eigen college. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar de rol van gedeputeerde Janssen. Deze gedeputeerde is namelijk verantwoordelijk voor de brief en het besluit om toch nieuwe boringen toe te staan.

De PVV wil graag een reactie van gedeputeerde Janssen. De PVV wil een reactie in deze vergadering. Wat vindt u van het huidige collegebesluit? Bent u het ermee eens of hebt u tegengestemd in collegevergaderingen? En als u dan tegen hebt gestemd, welke consequenties trekt de SP daar dan uit? Stapt u uit het college en gaat daarmee de SP uit het college?

Met andere woorden; staat de SP voor haar woorden en blijft zij consequent tegen de nieuwe gasboringen of accepteert zij toch het huidige collegebeleid en laat zij haar SP-gedeputeerde het beleid uitvoeren om naar nieuw gas te boren in Zuid-Holland?

Dank u voorzitter.