Spreektekst Statenvoorstel "Wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte 2014" (PS-vergadering 30-5-2018)

Voorzitter,

Zoals ik in de commissie al heb aangegeven, is de PVV geen voorstander van de VRM. Los van de inhoud vinden wij het aantal onderwerpen dat op een hoop gegooid wordt, te groot. Daardoor is het moeilijk om ons democratische werk goed te doen, omdat je niet elk onderwerp even goed kan uitdiepen, en je kunt niet over alles zeggen wat je wilt. De kleinste verandering kan de grootste gevolgen hebben voor burgers en ondernemers.

De PVV wil enkele punten naar voren halen. Wij willen positief beginnen. Wij zijn wel blij met de verruiming van de caravanstallingen in kassen, waardoor het gemakkelijker wordt voor gemeenten om daarin maatwerk te leveren en indien dat nodig is toch toe te staan dat kassen gebruikt worden als caravanstalling. Ik begrijp dat de rest van de Staten daar totaal anders over denken, maar wij zijn blij dat het college enigszins die kant is opgeschoven. 

En dan wil ik vervolgen met enkele moties van mijn hand, te beginnen met de detailhandel. Wij hebben de degens al vaker met het college gekruist op het gebied van detailhandel. Wij vinden dat het college veel te strak en rigide is, te veel regie naar zich toetrekt en het ondernemerschap de nek om wil draaien. De BOVAG heeft een hele duidelijke mededeling aan ons gedaan. Als het college op deze manier doorgaat, dan zal het ondernemerschap van fietshandelaren zwaar onder druk komen te staan. Daarom heb ik een motie voorbereid onder de titel “Stop pesten ondernemers in Zuid-Holland”. 

En dan de windturbines. Alle regels in Nederland gelden voor iedereen behalve voor de milieumaffia die gewoon kan doorgaan met waar zij zin in heeft. Voorheen had je nog een vergunning nodig om een windturbine te bouwen, maar met de nieuwe regels van het college heb je slechts eenmaal een vergunning nodig voor een windturbine. Wil je een nieuwe plaatsen, dan heb je geen nieuwe vergunning nodig. Iedereen weet wat de consequenties zijn van het aanvragen van een vergunning voor een windturbine. Het veroorzaakt grote maatschappelijke onrust en er is vaak een heel degelijk onderzoek nodig naar de impact op de directe omgeving. Als nu blijkt dat een nieuwe windturbine zomaar gebouwd kan worden op de oude vergunning, dan vind ik dat zeer bezwaarlijk want de nieuwe omgevingseffectenworden dan niet meegenomen. Daarom dien ik een motie in onder de titel “Nieuwe regels, ook voor de milieumaffia”. 

Voorzitter, dan kom ik bij de bewoning van recreatieparken. In tegenstelling tot veel collega's vindt de PVV dat het college ook op dit punt veel te streng en veel te rigide is. Wij zijn zo’n beetje het enige land ter wereld dat een verschil maakt tussen gewone woningen en recreatiewoningen. Waarom de Nederlandse wetgeving dat nog steeds doet, is mij werkelijk een raadsel. De fractie van de PVV begrijpt niet waarom de overheid zich wil bemoeien met het aantal dagen dat iemand per jaar in zijn recreatiewoningen mag verblijven. Daarom hebben wij de motie voorbereid “Stop pesten bewoners recreatieparken”.

En dan de gemeente Ridderkerk. Ook hier een groot vraagteken bij de fractie van de PVV. Als een gemeente aan de ondemocratische bestuurslaag daarboven aangeeft dat zij niet zit te wachten op deze reservering, dat het haar belemmert in haar ontwikkeling, dat het haar belemmert in haar economische ontwikkeling en de provincie zich dan toch zo strak blijft opstellen en haar eigen zin doordrijft, dat snappen wij echt niet. De rapporten hebben aangegeven dat de buslijn prima zou kunnen functioneren en daarom dienen wij een motie in "Stop pesten gemeente Ridderkerk”.

En dan de strandhuisjes bij Kijkduin. Ik heb het even nageslagen maar op 17 mei 2017 hebben de fracties van de PVV en 50PLUS hiervoor al aandacht gevraagd. Vanaf dat moment zijn deze twee fracties continu bezig geweest om de misstanden die hier plaatsvonden, aan de kaak te stellen. De PVV en 50PLUS hebben continu gezegd dat hier iets mis is. Tijdens de discussies in de commissies hebben wij ook gezegd dat het college niet te vertrouwen is op dit dossier. Het college gaat gewoon door met waar het zin in heeft. Alle andere fracties hebben de andere kant op gekeken en zijn nu verbolgen dat de ondernemers nog steeds in het ongewisse verkeren over de vraag of zij moeten vertrekken als hun vergunning afloopt.

Ik vind het zeer betreurenswaardig dat de indieners van het amendement niet de moeite hebben genomen om de twee fracties die dit hebben aangezwengeld, te vragen om het amendement mee te ondertekenen. De fracties van 50PLUS en de PVV hebben zich vanaf het allereerste begin ingezet om deze strandhuisjes te behouden voor deze ondernemers, omdat wij vinden dat de overheid totaal gefaald heeft op dit gebied. Maar helaas, wij moeten het zelf doen, dus de PVV en 50PLUS dienen een motie in "Stop pesten ondernemers strandhuisjes Kijkduin”.

Als laatste de woningen bij de Schieoevers, waarvoor ook andere fracties al aandacht hebben gevraagd. Wij vinden het goed dat het college het initiatief neemt om woningbouw en kantorenbedrijvigheid meer met elkaar te combineren. Wij steunen het college dan ook in zijn voornemen om dat meer te bewerkstelligen, al is het alleen maar om het woon-werkverkeer flink te verminderen want als je vlakbij je werk woont, dan hoef je niet de file in. Dat is al een voordeel. Wij vinden alleen dat dit specifieke dossier niet de goede pilot is. Wij vinden de reactie die het college in de Nota van beantwoording naar de bedrijven gestuurd heeft en waarbij gesuggereerd werd dat men maar moest gaan verhuizen als het niet beviel, niet de juiste. Daarom hebben wij wederom een motie opgesteld "Geen woningbouw bij
de Schieoevers".

Voor zover voorzitter.