PVV: Vragen over advies PAL aangaande Duinpolderweg

De PVV in Zuid-Holland staat voor weloverwogen besluiten.

PVV-Statenlid en woordvoerder Verkeer Bart Privé heeft tijdens de voorlichtingsbijeenkomst van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) en in een brief vragen gesteld aan de PAL over het advies, dat zij gegeven heeft aangaande de MER-procedure m.b.t. de Duinpolderweg.

Gedeputeerde Staten hebben de PAL alleen advies gevraagd over de op de voorlopige voorkeursvariant  van de Duinpolderweg toegepaste MER-procedure.  Dit terwijl er toch 7 varianten voor deze weg voorlagen. Ook heeft GS niet de door de PAL geadviseerde MER-procedure toegepast, maar een andere methode, die haar klaarblijkelijk beter uitkwam. De PAL heeft hier haar verbazing over uitgesproken.

De vragen van de PVV aan de PAL waren:

“Zou er naar uw mening een ander alternatief voor de Duinpolderweg uit de MER-procedure gerold zijn als de door u geadviseerde methode was gevolgd?”. Antwoord van de PAL: Dat is niet denkbeeldig.

“Is het mogelijk om met de kennis, die bij de provincie aanwezig is, vooraf te kunnen inschatten welke variant er bij een bepaalde toe te passen MER-procedure uit zal komen?”
Antwoord van de PAL: Dat lijkt ons niet onmogelijk.

“Zou het advies van de PAL anders zijn uitgevallen, als meerdere varianten ter advisering waren voorgelegd?” Nog geen antwoord van de PAL.
  De provincie dient zorgvuldig te werk te gaan en alle varianten goed te bekijken om zo tot een visie te komen , die het project en de inwoners van Zuid Holland het meeste recht doet. Geen varianten doorduwen, niet de besluitvorming sturen, of een voorkeursbehandeling geven.  

De PVV zal ook in dit dossier de vinger aan de pols houden.