Toezicht en handhaving BOA's in natuur- en recreatiegebieden

Uit de begroting voor het jaar 2015 blijkt dat er meer middelen beschikbaar zijn voor het toezicht en hieraan gekoppeld de handhaving in natuur- en recreatiegebieden van de provincie Zuid-Holland. De fracties van de PVV en 50PLUS ontvangen signalen dat het op dit moment in bepaalde gebieden niet goed gaat met het toezicht en de handhaving. Volgens deze informatie zijn er onvoldoende BOA’s inzetbaar en soms ook niet beschikbaar voor deze taak.

De provinciale statenfracties van de PVV en 50PLUS willen dat de provincie Zuid-Holland een actievere rol gaat spelen in het monitoren van handhaving en toezicht houden in natuur- en recreatiegebieden van de provincie Zuid-Holland. Beide fracties zijn van mening dat het belangrijk is dat er voldoende toezicht en handhaving is door BOA’s in deze gebieden.

Vragen PVV en 50PLUS Zuid-Holland aan Gedeputeerde Staten

1. Heeft Gedeputeerde Staten inzicht in het aantal inzetbare BOA’s met een toezichthoudende en handhavende taak in de natuur- en recreatiegebieden in de Provincie? En zo niet is GS voornemens hiernaar in overleg met de Gemeenten nader onderzoek te doen?

2. Kan GS bevestigen dat er onvoldoende capaciteit voor toezicht en handhaving in de genoemde gebieden beschikbaar is?

3. Kunt u inzichtelijk maken hoe de extra beschikbare middelen ingezet gaan worden om het toezicht en de handhaving in deze gebieden te verbeteren?

4. Deelt u de mening dat goed toezicht van primair belang is voor de instandhouding van de kwaliteit van deze gebieden en dat u als GS een medebewindtaak heeft om te voorzien in deze toezicht en handhaving? Graag bij uw beantwoording ook een helder beeld van de verantwoordelijkheid van de gemeenten in relatie tot de provinciale taak.

5. Is GS voornemens in overleg te treden met de betrokken gemeenten om deze toezicht en handhavingstaken beter af te stemmen middels een gerichte inventarisatie en de ontwikkeling van een goed plan van aanpak?

Graag uw reactie op bovenstaande!

Namens de fractie’s van de PVV en 50PLUS,

Tessa Dulfer
PVV

John Struijlaard
50PLUS